Kancelaria BLZ Buchenfeld i Partnerzy Radcowie Prawni udziela pomocy prawnej w szerokim zakresie. Niektóre dziedziny prawa są jednak objęte szczególnym zainteresowaniem partnerów i zaowocowały bogatszym doświadczeniem, co z pewnością ułatwia podejmowanie kolejnych, pokrewnych wyzwań.

Najbardziej rozwijamy działalność w następujących obszarach:

Prawo cywilne, prawo prywatne międzynarodowe, w tym międzynarodowe prawo handlowe;
Rozwiązywanie sporów - krajowych i międzynarodowych;
Prawo spółek handlowych;
Prawo pracy i zatrudnienia;
Prawo inwestycyjne, deweloperskie i obrotu nieruchomościami;

 


Istnieją też dziedziny prawa, w których kancelaria BLZ Buchenfeld i Partnerzy Radcowie Prawni nie zamierza, na obecnym etapie rozwoju kancelarii, rozwijać swej aktywności. Zlecenia z tych obszarów przyjmujemy incydentalnie, raczej w ramach czynności kompleksowych.Do profilu negatywnego zaliczamy sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz sprawy rodzinne.

 

Prawo cywilne towarzyszy człowiekowi od czasów rzymskich regulując podstawowe aspekty ludzkiego życia od jego powstania do śmierci. Już w okresie płodowym człowiek może być podmiotem praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym, ilekroć chodzi o jego dobro. Następnie prawo cywilne towarzyszy mu, regulując zmieniającą się z czasem możność nabywania określonych praw i zaciągania obowiązków, dotyczących m.in. handlu, usług, odpowiedzialności za szkody, statusu rodzinnego, dziedziczenia itp. Dzięki konstrukcji osoby prawnej prawo cywilne umożliwiło ograniczenie ryzyka i odpowiedzialności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zaistniałe w ostatnich dziesięcioleciach procesy globalizacji i integracji gospodarczej w Europie i na świecie sprawiły, iż lawinowo rośnie ilość sytuacji i spraw sądowych, w których występuje element obcy (międzynarodowe umowy, wspólne przedsięwzięcia, małżeństwa, sprawy spadkowe). Wskazanie prawa właściwego dla tych spraw następuje przez przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.

Szczególnego znaczenia nabiera biegła znajomość międzynarodowego prawa handlowego, a zwłaszcza Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Coraz częściej sądy arbitrażowe, a nawet krajowe sięgają w swych rozstrzygnięciach do takich dokumentów jak Zasady UNIDROIT Międzynarodowych Kontraktów Handlowych lub Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów.

Kancelaria nasza oferuje bardzo bogaty wachlarz usług obejmujących szeroko rozumianą obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego prawa handlowego, począwszy od sporządzania różnego rodzaju dokumentów, umów, pism, poprzez reprezentację procesową, na organizacji krajowych i międzynarodowych arbitraży handlowych skończywszy.

Istotną część aktywności każdej kancelarii radców prawnych, w tym naszej, stanowi reprezentowanie stron w różnego rodzaju postępowaniach spornych i niespornych, cywilnych, administracyjnych, karnoskarbowych i innych.

W ostatnich latach dużego znaczenia nabrało rozwiązywanie sporów w drodze negocjacji, mediacji, a przede wszystkim arbitrażu. Ten ostatni pełni szczególną rolę w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych.

Kancelaria oferuje pomoc i zastępstwo we wszystkich wyżej wymienionych obszarach postępowań prawnych. Co więcej, posiadając odpowiednio szerokie doświadczenie oferujemy również organizację różnego rodzaju negocjacji, mediacji i arbitrażu, tak krajowego, jak i międzynarodowego.

Przedmiotem codziennej praktyki zawodowej prawników Kancelarii są przepisy regulujące tworzenie i działanie spółek handlowych, a umiejętne ich stosowanie odpowiada na potrzeby większości naszych Klientów. Oferujemy obsługę spółkom prywatnym, działającym w oparciu o sam kodeks spółek handlowych, jak i spółkom podlegającym regulacjom szczególnym (przekształcone przedsiębiorstwa państwowe, spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oddziały przedsiębiorców zagranicznych i inne).

Pomocy prawnej udzielamy przy tworzeniu, zmienianiu, łączeniu, dzieleniu, przekształcaniu spółek, także przy koordynacji działań lub przekształceń spółek powiązanych oraz zespołów spółek dominujących i zależnych, w tym również spółek z siedzibami w różnych krajach Unii Europejskiej. Wyjaśniamy skutki istniejących regulacji w umowach spółek i statutach, proponujemy rozwiązania konstrukcyjne odpowiadające potrzebom inwestorów strategicznych, w tym typu private equity, uwzględniając bieżące tendencje interpretacyjne w sądach rejestrowych. Zapewniamy optymalną współpracę z kancelariami notarialnymi.

Przedsiębiorcy i instytucje, na rzecz których codziennie działa znaczna ilość osób, potrzebują sprawnej organizacji pracy i rozsądnej (również finansowo) polityki zatrudnienia.

Osoby utrzymujące się z wykonywanej przez siebie pracy potrzebują ułożenia swych stosunków z zatrudniającymi w sposób zapewniający bezpieczeństwo i przewidywalność lub udział w ekonomicznych efektach swoich działań. Pomagamy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom lub ich organizacjom.

Oprócz rozwiązań indywidualnych i zbiorowych, opartych o przepisy kodeksu pracy, pomagamy tworzyć optymalne pod względem organizacyjnym i finansowym kontrakty cywilnoprawne dla kadry zarządzającej, uwzględniając wydane przez organy skarbowe interpretacje i orzecznictwo sądów administracyjnych. Udzielamy pomocy przy sporządzaniu umów o pracę lub innych umów regulujących zatrudnienie oraz przy tworzeniu wzorów dokumentów z zakresu prawa pracy z uwzględnieniem ustalonego u pracodawcy systemu zarządzania jakością. Przygotowujemy regulaminy pracy i wynagradzania wraz z dokumentami pozwalającymi prawidłowo wprowadzić je w życie, oraz zmiany tych regulaminów. Oceniamy stan prawny sprawy w przypadku procesu pracodawcy z pracownikiem, reprezentujemy strony w procesach z zakresu prawa pracy - zarówno pracodawców jak i pracowników. Pomagamy przy negocjacjach.

Ogromna grupa przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami i prowadzenia inwestycji bez pomocy prawnej wydaje się gąszczem nieprzebytych przeszkód. Dla deweloperów i firm budowlanych jest chlebem powszednim, lecz oznacza to po prostu, że cały czas korzystają oni z profesjonalnego wsparcia.

Udzielamy pomocy prawnej przy negocjowaniu, sporządzaniu i interpretowaniu umów dotyczących prac projektowych, zastępstwa inwestycyjnego, robót budowlanych, pełnienia samodzielnych funkcji na budowie. Pomagamy w przygotowaniu inwestycji, w tym przy stosowaniu przepisów o gospodarce nieruchomościami czy zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, prawa geologicznego i górniczego, prawa energetycznego, prawa wodnego, regulacji dotyczących ochrony gruntów rolnych, ochrony środowiska, dróg publicznych, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i innych. Przygotowujemy kontrakty dla przedsiębiorców i umowy dla konsumentów. Wspomagamy pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Obsługujemy deweloperów budujących zarówno obiekty mieszkaniowe, jak i hale przemysłowe czy inne obiekty komercyjne. Tworzymy kompleksowe zestawy wzorów umów, uwzględniające regulacje dla klientów, generalnego wykonawcy, podwykonawców i towarzyszących budowie ekspertów.
 
  Wykonanie DS Studio | 2008