W roku 1996 ukończył studia dzienne z zakresu prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa. Wcześniej, w roku 1995 w tym samym Uniwersytecie ukończył studia dzienne z zakresu teologii i po złożeniu egzaminu magisterskiego uzyskał tytuł magistra teologii. W latach 1996-1998 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, zakończoną złożeniem we wrześniu 1998 r. egzaminu sędziowskiego. Następnie, w latach 1999-2002 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną złożeniem w czerwcu 2002 r. egzaminu radcowskiego. Odbył również studia doktoranckie w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie, a następnie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Reprezentacja łączna z udziałem prokurenta", napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Skubisza w dniu 27 czerwca 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.

Zawód prawnika wykonuje od 1996 roku, początkowo jako referent prawny w Zespole Radców Prawnych dużego wielozakładowego przedsiębiorstwa zorganizowanego w formie spółki kapitałowej, a następnie jako zatrudniony w nim radca prawny.

Od września 2002 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w Piekarach Śląskich.

W toku praktyki zawodowej mec. Arkadiusz Buchenfeld zdobył doświadczenia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, spółdzielni, organizacji samorządu gospodarczego, w tym zwłaszcza rzemiosła, a także stowarzyszeń i kościelnych osób prawnych. Współpracował z prawnikami prowadzącymi praktykę w największych działających na rynku polskim kancelariach prawniczych, w tym również uczestnicząc w pracy zespołów powołanych dla rozwiązania problemów klientów tychże kancelarii. Jest również autorem opinii i ekspertyz prawnych w sprawach cywilnych i dotyczących projektów rozwiązań legislacyjnych, sporządzanych na zamówienie organów administracji publicznej, pozarządowych organizacji pożytku publicznego oraz organizacji samorządu gospodarczego przedsiębiorców.

Preferowane dziedziny praktyki: prawo cywilne, handlowe i publiczne prawo gospodarcze, w tym w szczególności:

doradztwo w kwestiach związanych z tworzeniem jednostek gospodarczych, w tym wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania wymaganych wpisów bądź rejestracji;
prawo spółek handlowych;
przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnych i gospodarczych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych w tym zakresie;
sporządzanie projektów uchwał, statutów, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
przygotowywanie kompleksowych rozwiązań zagadnień prawnych w przedsięwzięciach gospodarczych, w tym inwestycyjnych;
reprezentacja w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, przed Sądem Najwyższym oraz przed organami egzekucyjnymi.

Wybrane publikacje:

Prymat Biskupa Rzymu w perspektywie dialogu katolicko-prawosławnego i katolicko-luterańskiego, "Summarium" 1991-1992, nr 20-21 (40-41), 5-18;
Prokura w projekcie nowelizacji kodeksu cywilnego, "Radca Prawny" 2002, nr 1, (cz. I), 46-50; nr 2, (cz. II), 72-82;
"Prokura łączna nieprawidłowa". Wybrane zagadnienia, "Palestra" 2003, nr 5-6, 31-38.

Posługuje się językiem niemieckim.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w 1997 roku. Odbyła aplikację radcowską w Katowicach i w 2002 roku zdała egzamin radcowski i złożyła ślubowanie. Wykonuje zawód prawnika od 1996 roku, początkowo w kancelarii radcowskiej swojego patrona, następnie jako samodzielny prawnik w firmie deweloperskiej. Od września 2002 roku prowadziła indywidualną kancelarię radcy prawnego.

Preferowane dziedziny praktyki:

prawo handlowe: tworzenie, zmienianie i przekształcanie spółek, fuzje, regulacje wewnętrzne wraz ze sprzężonymi z nimi regulacjami w zakresie prawa pracy i prawa podatkowego,
prawo inwestycyjne: w pełnym zakresie, wymaganym dla każdego rodzaju inwestycji, umowy inwestycyjne - projektowe, budowlane, podwykonawcze wraz z systemem dokumentów uzupełniających, obrót nieruchomościami, systemy deweloperskie (umowy z klientami, z podwykonawcami, organizacja procesu inwestycyjnego, aspekty podatkowe);
prawo cywilne: przygotowywanie i negocjowanie umów, analiza zobowiązań pod kątem potencjalnych lub zaistniałych sporów, ze szczególnym uwzględnieniem umów z zakresu prawa inwestycyjnego oraz umów handlowych,
prawo własności intelektualnej - prawo autorskie, prawo własności przemysłowej

Przy realizacji zleceń korzysta ze współpracy stałych konsultantów w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego, rzeczoznawców majątkowych i specjalistów budowlanych, a w sprawach dotyczących własności intelektualnej - z konsultacji rzecznika patentowego. Dotychczasowe doświadczenie i sprawdzone grono współpracowników pozwala jej na kompleksowe rozwiązywanie problemów objętych zleceniem, z uwzględnieniem potencjalnych obciążeń publicznoprawnych związanych z przyjętymi wariantami postępowania.

W praktyce zawodowej radcy prawnego Mirabelli Luszawskiej dominującą rolę odgrywa kompleksowa, stała obsługa spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w szczególności deweloperskich, budowlanych i handlowych, z udziałem kapitału publicznego i prywatnego, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego (niemieckiego, austriackiego, norweskiego, szwajcarskiego), lub z zagranicznymi spółkami zależnymi i powiązanymi (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia).

Dysponuje językiem angielskim i francuskim.


Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w 1996 roku, a następnie studia na Uniwersytecie w Trewirze (RFN), ukończone tytułem Magister der Rechte (LL.M.). Po studiach doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim uzyskał w 2001 r. stopień doktora nauk prawnych i do dziś pracuje tam jako adiunkt. Odbył aplikację radcowską w Katowicach i w 2002 roku zdał egzamin radcowski.

Preferowane dziedziny praktyki:
krajowy i międzynarodowy arbitraż handlowy i inwestycyjny,
prawo prywatne międzynarodowe,
międzynarodowe prawo handlowe, a w szczególności konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty prawa jednolitego;
szwajcarskie i niemieckie prawo cywilne (handlowe);
prawo zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki walutowej;
prawo spółek.

W swojej praktyce Grzegorz Żmij zdobył bogate doświadczenie w zakresie obsługi handlu zagranicznego, wykonał szereg opinii prawnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obrocie międzynarodowym, sądów i Sejmu RP.

Pełnił rolę doradcy, eksperta i arbitra w sporach międzynarodowych i superarbitra w sporach krajowych.

Wybrane publikacje:

G. Żmij: "Währungsrechtliche Probleme des vertraglichen Schadensersatzes unter besonderer Berücksichtigung der UNIDROIT Grundregeln der Internationalen Handelsverträge", "Zeitschrift für Rechtsvergleichung" 1998, nr 1.
J. Górecki, M. Jagielska, J. Klatka, W. Klyta, L. Ogiegło, J. Pazdan, M. Pazdan, W. Popiołek, M. Szpunar, M.A. Zachariasiewicz, G. Żmij: "Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz", red M. Pazdan, Kraków 2001.
G. Żmij: "Problematyka odsetek w konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów", PPHZ 2000, s.120.
G. Żmij: "Dochodzenie na drodze sądowej roszczeń w walutach obcych w Polsce", MoP 2002, z. 7.
G. Żmij: "Prawo waluty", Kraków 2003.
G. Żmij: "Niemiecki dokument stwierdzający prawo do spadku przed polskim sądem", Rejent 2004, nr 1.
G. Żmij: "Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Kilka uwag dotyczących polskiej regulacji na tle Dyrektywy 2000/35/WE, Rejent 2004, nr 3-4, 259-271.
G.Żmij: "Środki tymczasowe i zabezpieczające w międzynarodowym arbitrażu handlowym", [w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Rozprawy prawnicze. Ksiega pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze Kraków 2005, 557.
G. Żmij: "Electronic money in Poland [in:] B. Heiderhoff, G.Żmij (eds.), "Law of E-Commerce in Poland and Germany", Sellier München 2005, 85.
M. Jagielska, G.Żmij: "Tort and Regulatory Law in Poland" [in:] W. H. van Boom, M. Lukas, Ch. Kissling (eds.), "Tort and Regulatory Law", Tort and Insurance Law Vol. 19, Springer Vienna 2007, 223-250.
B. Heiderhoff, G.Żmij (eds.): "Tort Law in Poland, Germany and Europe", Sellier München 2009
G.Żmij: "Wrongfulness as a liability's prerequisite in Art. 415 Polish Civil Code", [in:] B. Heiderhoff, G.Żmij (eds.), "Tort Law in Poland, Germany and Europe", Sellier München 2009, 13-28

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim, komunikuje się w języku rosyjskim.


Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Odbyła aplikację sądową i złożyła egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Uprawnienia radcy prawnego uzyskała w styczniu 2007 r. Zawód prawnika wykonuje od 2003 r. Doświadczenie zawodowe zdobyła w toku pracy na rzecz kancelarii prawniczych świadczących usługi w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego.

Praktyka zawodowa mec. Katarzyny Hul koncentruje się na udzielaniu pomocy prawnej przy rozwiązywaniu, na drodze sądowej albo pozasądowej, sporów w szeroko pojmowanych sprawach cywilnych, związanych przede wszystkim:

z wykonywaniem umów cywilnych oraz kontraktów handlowych;
z dochodzeniem odszkodowań w sprawach, w których źródłem zobowiązania są czyny niedozwolone,
ze zniesieniem współwłasności i podziałem majątku po ustaniu wspólności ustawowej,
z czynami nieuczciwej konkurencji.

W kręgu jej zainteresowania znajdują się także zamówienia publiczne, jak również procedura cywilna, w tym postępowanie egzekucyjne.

W ramach wykonywania zawodu radcy prawnego Katarzyna Hul podejmuje się reprezentacji przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, przed Sądem Najwyższym, przed organami egzekucyjnymi, reprezentuje strony w negocjacjach handlowych, sporządza opinie prawne, projekty umów oraz udziela porad prawnych. 
  Wykonanie DS Studio | 2008