W roku 1996 ukończył studia dzienne z zakresu prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa. Wcześniej, w roku 1995 w tym samym Uniwersytecie ukończył studia dzienne z zakresu teologii i po złożeniu egzaminu magisterskiego uzyskał tytuł magistra teologii. W latach 1996-1998 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, zakończoną złożeniem we wrześniu 1998 r. egzaminu sędziowskiego. Następnie, w latach 1999-2002 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną złożeniem w czerwcu 2002 r. egzaminu radcowskiego. Odbył również studia doktoranckie w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie, a następnie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Reprezentacja łączna z udziałem prokurenta", napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Skubisza w dniu 27 czerwca 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.

Zawód prawnika wykonuje od 1996 roku, początkowo jako referent prawny w Zespole Radców Prawnych dużego wielozakładowego przedsiębiorstwa zorganizowanego w formie spółki kapitałowej, a następnie jako zatrudniony w nim radca prawny.

Od września 2002 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w Piekarach Śląskich.

W toku praktyki zawodowej mec. Arkadiusz Buchenfeld zdobył doświadczenia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, spółdzielni, organizacji samorządu gospodarczego, w tym zwłaszcza rzemiosła, a także stowarzyszeń i kościelnych osób prawnych. Współpracował z prawnikami prowadzącymi praktykę w największych działających na rynku polskim kancelariach prawniczych, w tym również uczestnicząc w pracy zespołów powołanych dla rozwiązania problemów klientów tychże kancelarii. Jest również autorem opinii i ekspertyz prawnych w sprawach cywilnych i dotyczących projektów rozwiązań legislacyjnych, sporządzanych na zamówienie organów administracji publicznej, pozarządowych organizacji pożytku publicznego oraz organizacji samorządu gospodarczego przedsiębiorców.

Preferowane dziedziny praktyki: prawo cywilne, handlowe i publiczne prawo gospodarcze, w tym w szczególności:

doradztwo w kwestiach związanych z tworzeniem jednostek gospodarczych, w tym wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania wymaganych wpisów bądź rejestracji;
prawo spółek handlowych;
przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnych i gospodarczych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych w tym zakresie;
sporządzanie projektów uchwał, statutów, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
przygotowywanie kompleksowych rozwiązań zagadnień prawnych w przedsięwzięciach gospodarczych, w tym inwestycyjnych;
reprezentacja w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, przed Sądem Najwyższym oraz przed organami egzekucyjnymi.

Wybrane publikacje:

Prymat Biskupa Rzymu w perspektywie dialogu katolicko-prawosławnego i katolicko-luterańskiego, "Summarium" 1991-1992, nr 20-21 (40-41), 5-18;
Prokura w projekcie nowelizacji kodeksu cywilnego, "Radca Prawny" 2002, nr 1, (cz. I), 46-50; nr 2, (cz. II), 72-82;
"Prokura łączna nieprawidłowa". Wybrane zagadnienia, "Palestra" 2003, nr 5-6, 31-38.

Posługuje się językiem niemieckim.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w 1997 roku. Odbyła aplikację radcowską w Katowicach i w 2002 roku zdała egzamin radcowski i złożyła ślubowanie. Wykonuje zawód prawnika od 1996 roku, początkowo w kancelarii radcowskiej swojego patrona, następnie jako samodzielny prawnik w firmie deweloperskiej. Od września 2002 roku prowadziła indywidualną kancelarię radcy prawnego.

Preferowane dziedziny praktyki:

prawo handlowe: tworzenie, zmienianie i przekształcanie spółek, fuzje, regulacje wewnętrzne wraz ze sprzężonymi z nimi regulacjami w zakresie prawa pracy i prawa podatkowego,
prawo inwestycyjne: w pełnym zakresie, wymaganym dla każdego rodzaju inwestycji, umowy inwestycyjne - projektowe, budowlane, podwykonawcze wraz z systemem dokumentów uzupełniających, obrót nieruchomościami, systemy deweloperskie (umowy z klientami, z podwykonawcami, organizacja procesu inwestycyjnego, aspekty podatkowe);
prawo cywilne: przygotowywanie i negocjowanie umów, analiza zobowiązań pod kątem potencjalnych lub zaistniałych sporów, ze szczególnym uwzględnieniem umów z zakresu prawa inwestycyjnego oraz umów handlowych,
prawo własności intelektualnej - prawo autorskie, prawo własności przemysłowej

Przy realizacji zleceń korzysta ze współpracy stałych konsultantów w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego, rzeczoznawców majątkowych i specjalistów budowlanych, a w sprawach dotyczących własności intelektualnej - z konsultacji rzecznika patentowego. Dotychczasowe doświadczenie i sprawdzone grono współpracowników pozwala jej na kompleksowe rozwiązywanie problemów objętych zleceniem, z uwzględnieniem potencjalnych obciążeń publicznoprawnych związanych z przyjętymi wariantami postępowania.

W praktyce zawodowej radcy prawnego Mirabelli Luszawskiej dominującą rolę odgrywa kompleksowa, stała obsługa spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w szczególności deweloperskich, budowlanych i handlowych, z udziałem kapitału publicznego i prywatnego, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego (niemieckiego, austriackiego, norweskiego, szwajcarskiego), lub z zagranicznymi spółkami zależnymi i powiązanymi (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia).

Dysponuje językiem angielskim i francuskim.


Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Odbyła aplikację sądową i złożyła egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Uprawnienia radcy prawnego uzyskała w styczniu 2007 r. Zawód prawnika wykonuje od 2003 r. Doświadczenie zawodowe zdobyła w toku pracy na rzecz kancelarii prawniczych świadczących usługi w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego.

Praktyka zawodowa mec. Katarzyny Hul koncentruje się na udzielaniu pomocy prawnej przy rozwiązywaniu, na drodze sądowej albo pozasądowej, sporów w szeroko pojmowanych sprawach cywilnych, związanych przede wszystkim:

z wykonywaniem umów cywilnych oraz kontraktów handlowych;
z dochodzeniem odszkodowań w sprawach, w których źródłem zobowiązania są czyny niedozwolone,
ze zniesieniem współwłasności i podziałem majątku po ustaniu wspólności ustawowej,
z czynami nieuczciwej konkurencji.

W kręgu jej zainteresowania znajdują się także zamówienia publiczne, jak również procedura cywilna, w tym postępowanie egzekucyjne.

W ramach wykonywania zawodu radcy prawnego Katarzyna Hul podejmuje się reprezentacji przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, przed Sądem Najwyższym, przed organami egzekucyjnymi, reprezentuje strony w negocjacjach handlowych, sporządza opinie prawne, projekty umów oraz udziela porad prawnych. 
  Wykonanie DS Studio | 2008